Preklady a tlmočenie - Slavia Consulting

Kontakty: +421 918 153 612, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty...

utorok21 november 2017

Úradné preklady

Úradný, resp. súdny preklad je písomný úkon vykonávaný súdnym prekladateľom.

Súdny prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.

Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť:

 • a) osobne,
 • b) riadne a v určenej lehote,
 • c) účelne, hospodárne a
 • d) nestranne.

Súdny prekladateľ môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.

Súdny prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úradného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený preklad obsahuje:

 • a) úvodnú časť s označením preklad,
 • b) označenie zadávateľa,
 • c) prílohy,
 • d) prekladateľskú doložku.

Prílohy sa zaradia pred preklad a spolu s ním sa zviažu.

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

Rovnopis prekladu prekladateľ uschováva desať rokov od jeho vyhotovenia.

Kontakt

 • Názov spoločnosti: Slavia Consulting
 • Tel: +421 918 153 612
 • Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.